Vytvořit účet

1. Jakou cenu nemovitosti stanovuje odhad online?

Obvyklou cenu a tou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, případně obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Pro stanovení obvyklé ceny (tržní ceny) se vychází z hodnoty porovnávací. Porovnávací hodnota je hodnota stanovená na základě porovnání předmětného majetku s obdobným v místě a čase. Před samotným odhadem tržní hodnoty nemovitosti provádíme analýzu trhu s nemovitostmi. Analýza trhu s nemovitostmi spočívá především v těchto dílčích
analýzách:

• analýza celkové ekonomické situace v oblasti nemovitosti,

• analýza komerčních charakteristik nemovitosti včetně vymezení segmentu trhu,

• analýza poptávky po nemovitostech v daném segmentu,

• analýza nabídky a konkurenceschopnosti nemovitosti,

• analýza celkového stavu trhu a postavení nemovitosti na něm.

Mějte prosím na mysli, že cena ve výstupním dokumentu odhadu online, který od nás obdržíte, je pravděpodobná cena, proto je velmi důležité, abyste nám poskytli co nejpřesnější a nejpodrobnější popis nemovité věci. Vždy ale záleží na potenciálním kupujícím, za kolik peněz je ochoten nemovitou věc koupit.

Odhad online není znaleckým posudkem, jedná se o orientační vyjádření k obvyklé ceně nemovitosti.

2. Kolik zaplatím za odhad online?

Vzhledem k tomu, že pracujeme na profesionální úrovni, jsou naše odhady zpoplatněny, a to podle obtížnosti zpracování. Cena se pohybuje v rozmezí od 127 do 197 Kč.

3. Jak dlouho trvá vyhotovení odhadu online?

Od přijetí platby na náš účet Vám odhad do cca 3 pracovních dnů vyhotovíme a výstupní dokument zašleme na Vámi uvedený e-mail.

4. Proč nelze formulář odeslat?

1) Vaše údaje nejsou kompletně vyplněny, musíte vyplnit všechny políčka označené hvězdičkou.

2) Musíte odškrtnout, že potvrzujete platnost zadaných údajů a souhlasíte s obchodními podmínkami.

5. Jak poznám, že Vám byla moje žádost na odhad doručena?

Jestliže žádost o odhad online bude správně vyplněna, odešleme Vám potvrzovací e-mail.

6. Jak poznám, že je objednávka na odhad online již zaplacena?

Jakmile se platba připíše na náš účet, odešleme Vám potvrzovací e-mail.

7. Jaký je rozdíl mezi cenou zjištěnou pro finanční úřad a cenou obvyklou neboli tržní?

Cena zjištěná podle aktuálně platných oceňovacích předpisů slouží např. pro účely finančního úřadu pro zaplacení daně z nabytí nemovité věci. Tuto daň je povinen platit každý prodávající, daň je jednorázová a činí v současnosti 4 % ze sjednané ceny nebo srovnávací daňové hodnoty – podle toho, která z částek je vyšší. Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75 % tzv. směrné hodnoty, nebo částka odpovídající 75 % zjištěné ceny. Způsob zjištění nabývací hodnoty směrnou hodnotou si může poplatník zvolit u nejběžněji převáděných nemovitých věcí (rodinné domy, rekreační objekty, garáže, pozemky, jejichž součástí jsou tyto stavby, pozemky bez trvalého porostu, bytové jednotky). Směrná hodnota vychází z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase. Poplatník v tomto případě nedokládá k daňovému přiznání znalecký posudek, ale v příloze daňového přiznání uvede údaje o nemovitosti, podle kterých správce daně vypočte směrnou hodnotu postupem podle aktuálně platné oceňovací vyhlášky Ministerstva financí.
V případě zjištění nabývací hodnoty zjištěnou cenou musí poplatník k daňovému přiznání doložit znalecký posudek.

Tržní odhad říká, za kolik je možné nemovitost v danou chvíli a v dané lokalitě prodat. Tzv. cena obvyklá (tržní), je taková, která je běžná v určité lokalitě a v čase, kdy byl odhad vypracován.

8. Kde najdu přehled svých objednávek?

Po přihlášení na web iOdhadce.cz se Vám zobrazí přehled všech Vašich objednávek. Tento přehled se dá také zobrazit po rozkliknutí modré ikony s Vaším jménem
v pravém horním rohu a zvolení možnosti Objednávky.

9. Jaký je rozdíl mezi Odhadem online a Znaleckým posudkem?

V odhadu online vycházíme ze zadaných parametrů objednatele a situace na trhu s nemovitostmi, neprovádíme místní šetření, jedná se o orientační vyjádření k obvyklé ceně. Znalecký posudek je podrobné písemné stanovisko, které podává znalec a jehož náležitosti jsou dány vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů. Znalecký posudek se vyhotovuje pro různé účely např. pro banky, finanční úřady, exekuční a insolvenční řízení atd.