Vytvořit účet

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

HELP ONE s.r.o.

se sídlem Jungmannova 1438/33, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

identifikační číslo: 287 62 720

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26088

pro poskytování a užívání služeb prostřednictvím internetového portálu společnosti HELP ONE s.r.o

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen "podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti používání internetového portálu společnosti HelpOne s.r.o. uzavírané mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen "uživatelé") a služby na nich poskytované.

Internetový portál je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.iodhadce.cz (dále jen „webová stránka“).

Vztah poskytovatele s uživateli se řídí těmito podmínkami, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro poskytování služeb prostřednictvím internetového portálu společnosti HelpOne s.r.o.

Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k uvedeným internetovým stránkám.

Provoz portálu, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito podmínkami. Používání portálu je podmíněno souhlasem s těmito smluvními podmínkami. Zaškrtnutím možnosti "Souhlas s obchodními podmínkami" uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat. V případě porušení těchto smluvních podmínek může provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

2. DEFINICE

Poskytovatelem je společnost HelpOne s.r.o., IČ: 28762720, se sídlem Jungmannova 1438/33, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v oddílu C vložce 26088 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

Uživatelem internetového portálu společnosti HelpOne s.r.o. je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci.

Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od poskytovatele a uživatele.

Obsahem poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané poskytovatelem.

Obsahem uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané uživatelem v souvislosti s užíváním služeb jako texty, obrázky apod.

Obsahem třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) třetích osob zobrazované v rámci služeb.

Účet klienta/notáře/odhadce/auditora vzniká úspěšnou registrací a obsahuje parametry užívání služeb (např. jméno a příjmení, emailovou adresu apod.).

3. REGISTRACE UŽIVATELE

Pro užívání služeb internetového portálu společnosti HelpOne s.r.o. je nezbytné provedení registrace. I v případě, že kterákoli služba pro její užívání nevyžaduje provedení registrace, řídí se užívání služby těmito podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito podmínkami souhlas zahájením užívání služeb. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.

Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito podmínkami.

Registrace se provádí na webové stránce jednou a platí pro využívání všech dostupných služeb na internetovém portálu společnosti HelpOne s.r.o. Zaregistrovat se může i takový návštěvník, který služby nehodlá prozatím využívat.

Při registraci je uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě. Poskytnuté údaje může uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Před dokončením registrace je uživatel povinen seznámit se těmito podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a užívání internetového portálu. Uživatel také prohlašuje, že vyplněné parametry o nemovitosti jsou pravdivé a nese za ně plnou právní odpovědnost.

Okamžikem dokončení registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) je založen smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, který se řídí těmito podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace uživatel vyslovuje souhlas s těmito podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání internetového portálu bez předchozí registrace.

Dokončením registrace je uživateli založen uživatelský účet.

4. POUŽÍVÁNÍ A VÝZNAM INTERNETOVÉHO PORTÁLU SPOLEČNOSTI HELP ONE s.r.o.

Uživatel na internetových stránkách vyplní formulář v sekci Odhad on-line a poskytovatel mu na základě vyplněných informací poskytne službu spočívající v určení obvyklé (tržní) ceny nebo uživatel vyplní žádost o poskytování kvalifikovaného Znaleckého posudku. Tato cena bude zpracovaná na základě zadaných údajů uživatele, bude pouze orientační, může být nepřesná a poskytovatel absolutně nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí veškerých služeb internetového portálu HelpOne s.r.o.

Poskytovatel také nenese žádnou zodpovědnost za vstupní a vygenerované údaje a údaje poskytnutých třetí osobou. Vyplněním uživatelských údajů dává uživatel souhlas poskytovateli tyto údaje využívat pro společnost HelpOne s.r.o. Zejména se jedná o poskytnutí služby společnosti HelpOne s.r.o., ke které může být připojena propagace třetí strany. Pokud dal uživatel souhlas s kontaktováním od realitního makléře, může být kontaktován i jinou stranou než je společnost HelpOne s.r.o.

Poskytovatel neručí za uvedené informace na stránkách společnosti HelpOne s.r.o., neručí ani za jakékoli případné škody, které by uživateli mohli vzniknout. Jakékoliv finanční plnění (vč. poskytnuté zálohy) ze strany uživatele je nevratné.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. PRÁVA A POVINNOSTI

Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že

 • je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,
 • nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům,
 • jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito podmínkami a užívání internetového portálu společnosti HelpOne s.r.o.,
 • veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • používáním služeb ze strany uživatele za podmínek uvedených v těchto podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,
 • se před zahájením užívání internetového portálu důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu, a to jak obsahu poskytovatele, obsahu uživatele, i obsahu třetích osob.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, zavazuje, že:

 • neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
 • nebude používat služby, pokud by jejich použitím ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
 • bude používat služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
 • zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup ke službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
 • pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí poskytovateli,

Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, oprávněn:

 • kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli služby, a to ve vztahu ke všem uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu uživatele,
 • kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele ukončit poskytování jakékoli služby, a to ve vztahu ke všem uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým uživatelům,
 • kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele zrušit či zablokovat uživatelský účet uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele.

Pokud uživatel v souvislosti s využíváním internetového portálu předá poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný obsah uživatele, bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje poskytovateli nevýhradní licenci k těmto věcem.

Uživatel zejména nesmí:

 • užívat kteroukoli službu poskytovatele v rozporu s těmito podmínkami,
 • komerčně užívat kterékoli služby způsobem způsobilým poškodit poskytovatele,
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů služeb poskytovatele i služeb a produktů třetích osob,
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data služeb,
 • pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

V případě, že uživatel užívá kteroukoli službu poskytovatele v rozporu s těmito podmínkami, má poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit obsah uživatele, nebo zrušit či zablokovat uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení uživatelského účtu.

V případě, že se uživatel nepřihlásí ke svému uživatelskému účtu po dobu delší než 6 měsíců, je poskytovatel oprávněn takový neaktivní uživatelský účet zrušit.

6. PROVIZE

V případě registrace do internetového portálu www.iodhadce.cz společnosti HelpOne s.r.o. pod zákaznickým účtem makléř (je zde předpokladem více objednávek, makléř zpravidla objednává pro své klienty služby internetového portálu společnosti HelpOne s.r.o.).

Po schválení je možné pod účtem makléř nastavit procentní odměny za objednané služby pod makléřovým účtem,viz tabulka viditelná po přihlášení ( http://iodhadce.cz/user/provisions). Výše odměny je závislá na počtu v minulosti uskutečněných objednávek a sjednává se individuálně. Provize je neveřejná a viditelná pouze po vlastním přihlášení do systému iodhadce.cz.

Následně se provize vypočítává takto: provize ve výši Domluvených procentních bodů ze služeb iodhadce.cz - jedná se o provizi z poplatku, který je hrazen při objednávce a to následovně: u modulu odhad online a vyjádření pro notáře se jedná o provizi vypočtenou z hodnoty celé služby a u znaleckého posudku a PENB jde o slevu na uhrazené záloze. Společnost HelpOne s.r.o. makléřům u jejich účtu nastaví domluvenou výši procentní provize, která se vyplácí jednou za 4 měsíce a to následovně vždy k poslednímu dubnu,srpnu a prosinci. Provize budou sečteny a vyplaceny na bankovní účet uvedený makléřem v systému iodhadce.cz. Daňový doklad bude zaslán na zaregistrovaný e-mail.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

V souladu s těmito podmínkami vyžaduje poskytovatel v rámci registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit poskytovateli další nepovinné údaje.

Poskytovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito podmínkami.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování služeb podle těchto podmínek) a pro statistické účely.

Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto podmínek poskytovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele při užívání služby registrace.

Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze zlikvidovány, a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány. V takovém případě se na uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost poskytovatele zpracovávat osobní údaje uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

8. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“).

Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

Reklama představuje obsah třetích osob, a poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu uživatele se zadavatelem reklamy.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně služeb, obsahu poskytovatele a obsahu třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb. Zejména uživateli nezaručuje, že:

 • služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,
 • služby budou poskytovány bez chyb,

Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování služeb žádné záruky, a že je proto poskytování služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb.

Poskytovatel i uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost poskytovatele v souvislosti se službami vůči uživateli.

10. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Každý z uživatelů je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s těmito podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto podmínek, nebo fakticky tím, že uživatel začne používat jakoukoli ze služeb. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Změnu podmínek sdělí poskytovatel uživateli.

Jakékoliv změny těchto podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému uživateli pouze v případě, že uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pokud uživatel se změnami podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé v souvislosti se službami se řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

Pokud jakékoliv ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 1. dubna 2015. Nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti podmínky s dřívějším datem účinnosti.